Studentenwelzijn

*English below*

Studentenwelzijn
Studentenwelzijn is een toestand van welzijn waarin een student in staat is zijn of haar capaciteiten te benutten, kan omgaan met de normale stress van de studententijd, productief kan werken aan zijn of haar eigen ontwikkeling, de balans kan bewaken tussen positieve aspecten en negatieve aspecten van de studententijd en kan bijdragen aan de academische gemeenschap en maatschappij. Hieronder worden verschillende onderwerpen uitgelicht met verschillende linkjes naar websites die je kunnen helpen omtrent studentenwelzijn. 

​​​​​​​
OIG1.jpeg

Op jezelf wonen
Voor je op kamers gaat, moeten er een aantal dingen geregeld worden. Op deze website kan je terecht voor een checklist voordat je de grote stap gaat zetten! 

Studeren
Om je tentamens te halen moet er natuurlijk gestudeerd worden. Dit gaat de een makkelijker af dan de ander. Zo kan je motivatie ontbreken of kan je last hebben van faalangst, concentratie- en/of timemanagement problemen. Gelukkig zijn er verschillende instanties die klaar staan om je daarbij te helpen. Vaak is je studieadviseur het eerste aanspreekpunt om je te helpen met dergelijke problemen. Maar ook worden er cursussen en informatiebijeenkomsten georganiseerd door het Studenten Service Centrum vanuit de RUG.   

Daarnaast biedt WakeUp Student ook verschillende blogs en cursussen waarbij concrete handvatten worden aangereikt waarmee je gemotiveerd en effectief kan studeren. Neem dus vooral een kijkje via deze link: https://wakeupstudent.nl/ 

Middelengebruik
Tijdens je studententijd kan je in aanraking komen met alcohol, tabak en andere drugs. Mensen in je omgeving kunnen dit gebruiken en misschien wil je hier zelf ook wel mee experimenteren. Voor je dit doet is het belangrijk om je goed in te lezen over de werking en risico’s bij het gebruik van drugs. De volgende instanties kunnen je daarbij helpen: 

  • Trimbos-Instituut Dit is een onafhankelijk, wetenschappelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid, alcohol, tabak en drugs. Ze doen onderzoek en verspreiden deze kennis via verschillende websites zoals alcoholinfo.nl, drugsinfo.nl en rokeninfo.nl. Hier staat onder andere een test over je drankgebruik en tips om te stoppen met roken. 

  • Jellinek. Jellinek is al ruim honderd jaar dé expert op het gebied van middelengebruik en verslaving. Ben jij op zoek naar deskundige hulp bij verslaving voor jezelf, een familielid of naaste of heb je een vraag, dan ben je bij Jellinek aan het juiste adres.

  • Drugs Informatie Monitoring Systeem (DIMS). Naast dat het belangrijk is om te weten wat de risico’s van drugs zijn, is het ook belangrijk om te weten wat en hoeveel je precies neemt. Dit kan door een gratis en anonieme test bij DIMS.

Waar kan ik nog meer terecht?
Bij Studenten.com vind je nog meer verhalen over het studentenleven, geschreven voor en door studenten. Daarnaast uploaden ze een tweewekelijkse podcast waarin ze alle moeilijkheden maar ook juist leuke momenten van het studentenleven behandelen. Dit is zeker de moeite waard om te luisteren!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*English below*---------------------------------------------------------------------------------

Student well-being
Student well-being is a state in which a student is able to use their capacities, cope with the usual stressors of student life, work productively on their own development, maintain a balance between positive and negative aspects of student life, and contribute to the academic community and society. Below are different topics highlighted with various links to websites that can provide further information.

Living on your own 
Before moving into your own place, several things need to be arranged. You can find a checklist on this website to help you before taking the big step.

Studying
To pass your exams, studying is essential. Some may find this easier than others. Lack of motivation, performance anxiety, concentration, and/or time management issues can be common. Fortunately, various organizations are ready to help. Your academic advisor is often the first person to contact to assist with such issues. Additionally, courses and information sessions are organized by the Student Service Center at RUG.

In addition, WakeUp Student offers various blogs and courses that provide concrete tools to help you study effectively and stay motivated. 

Substance Use
During your time as a student, you may come into contact with alcohol, tobacco, and other drugs. People in your surroundings may use these substances, and you might want to experiment yourself. Before doing so, it's important to educate yourself about the effects and risks of drug use. The following organizations can assist you:

  • Trimbos Institute: An independent, scientific knowledge institute for mental health, alcohol, tobacco, and drugs. They conduct research and disseminate this knowledge through various websites such as alcoholinfo.nl, drugsinfo.nl and rokeninfo.nl. Here you can find a test about your alcohol consumption and tips to quit smoking.

  • Jellinek: Jellinek has been an expert in substance use and addiction for over a hundred years. If you're looking for expert help with addiction for yourself, a family member, or someone close to you, Jellinek is the right place to go.

  • Drug Information Monitoring System (DIMS): In addition to knowing the risks of drugs, it's important to know what and how much you're taking. This can be done through a free and anonymous test at DIMS.

Where else can I seek support?
​​​​​​​
At Studenten.com, you'll find more stories about student life, written by and for students. Additionally, they upload a podcast once every two weeks, where they discuss all the challenges as well as the fun moments of student life. It's definitely worth listening to!