Historie

De studie Bewegingswetenschappen bestaat nog niet zo lang. Bewegen is een maatschappelijk relevant probleem en men heeft steeds meer interesse in bewegingsstudies. Maar hoe is het nou eigenlijk allemaal tot stand gekomen?

In 1970 besloot een groep bestaande uit mensen van de ALO, de medische faculteit, de sociale faculteit en fysiotherapeuten een werkgroep op te richten. Deze werkgroep hield zich bezig met Bewegingswetenschappen. In 1973 werd de werkgroep officieel geïnstalleerd op de RUG en kreeg deze steun van het College van Bestuur.

Pas in 1979 is een plan ontwikkeld voor de opleiding Bewegingswetenschappen. Dit heeft enige tijd op zich laten wachten, omdat de mensen in de werkgroep allemaal op vrijwillige basis werkten en daarnaast dus ook nog een baan hadden. In 1980 is het plan goedgekeurd door de universiteitsraad; er zou een studie Bewegingswetenschappen komen als interfacultaire opleiding. Helaas gaf de toenmalige minister geen toestemming voor de opleiding.

In 1985 is Bewegingswetenschappen zonder toestemming toch gestart als vrije afstudeerrichting. Dit heeft helaas niet lang mogen duren. Door bezuinigingen in de gezondheidszorg kon Bewegingswetenschappen niet langer ondergebracht worden bij de medische faculteit. Na veel acties en protesten van docenten en studenten is besloten om de studie onder te brengen bij de sociale wetenschappen. De commotie rond Bewegingswetenschappen is de reputatie van de studie niet ten goede gekomen. Hierom hebben veel studenten en docenten zich ingezet om de studie te promoten. Met succes, want het aantal aanmeldingen nam toe.

Het onderwijsprogramma voor de bachelor Bewegingswetenschappen is in 2002 gestart. Het jaar erna is Bewegingswetenschappen een zelfstandige studie geworden bij de medische faculteit.

In 1985 was de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschap tegen de komst van een vrije studierichting binnen de medische faculteit. Aangezien bestuurders, docenten en studenten niet wilden dat de studie Bewegingswetenschappen verloren zou gaan, werd op 19 december 1985 de studievereniging opgericht met als doel de studie te behouden.

Vergeleken met het jaar 1985 gaat het er tegenwoordig heel anders aan toe. Vanaf het verenigingsjaar 2003-2004 is besloten dat het bestuur niet meer bestaat uit voorzitters van de commissies, maar de functies worden verdeeld zoals ze nu bekend zijn. Een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Interne Zaken en het bestuurslid Externe Zaken.

Het accent ligt nu vooral op het versoepelen van het contact tussen de verschillende studiejaren. Dit doet Studiosi Mobilae door het organiseren van zowel studiegerelateerde- als gezelligheidsactiviteiten. De activiteiten worden door één van de veertien commissies georganiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld sportactiviteiten, de maandelijkse borrels, een wintersport, het jaarlijkse symposium en een buitenlandse excursie. Verder wordt vier keer per jaar de 'Bewogen' uitgegeven voor alle leden, twee keer per jaar de 'In BW'ging' voor donateurs, alumnileden en sponsoren en komt elk jaar een almanak uit.

Studiosi Mobilae raakt ook steeds meer betrokken bij het onderwijs en management van de opleiding Bewegingswetenschappen in Groningen. Dit komt onder andere door de Jaarvertegenwoordiging (JV), ProMove en het BW-overleg. De JV bespreekt de goede en minder goede punten van de vakken met de docenten. In ProMove zijn alle medezeggenschapsorganen binnen Bewegingswetenschappen vertegenwoordigd. Samen bespreken ze allerlei zaken over de studie. Het BW-overleg vindt plaats met het managementteam van de opleiding met als doel mee te denken over hoe de opleiding verbeterd kan worden.

Dat de leden van Studiosi Mobilae geen veeleisende leden zijn, blijkt wel uit het feit dat een sportactiviteit met een bal al vaak genoeg is voor een gezellige middag. Om het nog sterker uit te drukken: de simpelste activiteit, het inloopuur, is vaak één van de gezelligste. Gewoon even tussen het studeren door de bestuurskamer inlopen voor een kopje koffie of thee, een koekje en een praatje.

Waar Studiosi Mobilae ook is, het is altijd één groot feest!