Fysiek welzijn

*English below*

Fysiek welzijn
Er is een verband tussen hoe fit je bent in je hoofd en hoe goed je je voelt in je lichaam en vice versa. Verzorg dus je lichaam om je mentaal ook goed te voelen!
Fysiek welzijn kun je definiëren als een goede lichamelijke gezondheid, waarbij ook aan alle basisbehoeften van het lichaam voldaan is.

Ontwerp_zonder_titel.png

Hoe onderhoud je een goede lichamelijke gezondheid?
Voldoende beweging is van cruciaal belang voor je lichaam en voor je geest. Fysieke effecten van beweging omvatten een aangepaste spierspanning, verbeterde conditie, de aanmaak van ‘gelukshormonen’ en lichamelijk plezier. Psychologische effecten van beweging zijn afleiding, verlaging van angst, een beter zelf- en lichaamsbeeld maar ook een positiever beeld van andere mensen.

Als student zit je natuurlijk veel in de collegebanken en thuis of in de bibliotheek te studeren. Neem dus af en toe even een korte pauze en ga een rondje lopen.

Ook je voeding is erg belangrijk. Eet gevarieerd en probeer verse/onbewerkte producten aan te houden. Zelf koken is altijd gezonder (en goedkoper) en zo zorg je ook nog eens voor meer beweging.

Dan is de derde in het rijtje je slaap. In het studentenleven ontbreekt vaak een regelmatig slaapritme. Ook wordt door alcohol de kwaliteit van je slaap verlaagt. Mocht je je overdag slap en futloos voelen, kan te weinig en kwalitatief slechte slaap de oorzaak hiervan zijn.

Een veel voorkomende factor die invloed heeft op ons mentale welzijn, maar ook ons fysieke welzijn, is stress. Wanneer we stress ervaren, worden er chemische reacties in ons lichaam geactiveerd die onze hartslag verhogen, onze ademhaling versnellen en onze spieren aanspannen als onderdeel van de vecht-of-vluchtreactie. Deze fysieke reacties zijn bedoeld om ons te helpen omgaan met bedreigende situaties. Echter, wanneer stress chronisch wordt, kan dit leiden tot langdurige fysieke spanning, wat kan resulteren in klachten zoals hoofdpijn, spierspanning, maag- en darmproblemen, slaapproblemen en een verzwakt immuunsysteem. Chronische stress kan zelfs bijdragen aan het ontstaan of verergeren van aandoeningen zoals hartziekten, hoge bloeddruk en diabetes.

Daarom is het belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan ons mentale welzijn bij het omgaan met stress, maar ook aan ons fysieke welzijn. Het aanpakken van stress op zowel mentaal als fysiek niveau kan helpen om de negatieve effecten ervan te verminderen en een betere algehele gezondheid en welzijn te bevorderen.

Links voor omgaan met stress:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*English below*---------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​

Physical well-being
There is a correlation between how mentally fit you are and how good you feel in your body, and vice versa. So, take care of your body to also feel mentally well!
Physical well-being can be defined as good physical health, while also meeting all the basic needs of the body.

How do you maintain good physical health?

Adequate exercise is crucial for your body and for your mind. Physical effects of exercise include adjusted muscle tension, improved fitness, the release of 'feel-good hormones,' and physical pleasure. Psychological effects of exercise include distraction, reduction of anxiety, better self- and body-image, as well as a more positive view of other people.

As a student, you naturally spend a lot of time in lectures and studying at home or in the library. So, take short breaks from time to time and go for a walk.

Your diet is also very important. Eat a varied diet and try to stick to fresh and unprocessed products. Cooking your own meals is always healthier (and cheaper), and it also ensures more movement.

Then there's sleep. During student life, a regular sleep pattern is often lacking. Also, alcohol reduces the quality of your sleep. If you feel tired and lethargic during the day, insufficient and poor-quality sleep may be the cause.

A common factor that affects our mental well-being, but also our physical well-being, is stress. When we experience stress, chemical reactions are activated in our bodies that increase our heart rate, speed up our breathing, and tense our muscles as part of the fight-or-flight response. These physical reactions are intended to help us deal with threatening situations. However, when stress becomes chronic, it can lead to prolonged physical tension, resulting in symptoms such as headaches, muscle tension, gastrointestinal problems, sleep problems, and a weakened immune system. Chronic stress can even contribute to the onset or worsening of conditions such as heart disease, high blood pressure, and diabetes.

That is why it is important to not only pay attention to our mental well-being when dealing with stress but also to our physical well-being. Addressing stress at both the mental and physical levels can help reduce its negative effects and promote better overall health and well-being.

Links for dealing with stress: