Mentaal welzijn

*English below*

Mentaal welzijn
Als student worden er veel eisen aan je gesteld en kun je tijdens je studie tegen problemen aanlopen. Je fysieke of mentale gezondheid, financiële situatie, veiligheid of persoonlijke omstandigheden kunnen allemaal een rol spelen (zie hiervoor de rest van de webpagina Welzijn). Het is belangrijk om goed voor deze aspecten van je gezondheid en welzijn te zorgen, omdat dit je zal helpen om van je studententijd te genieten. 

Tijdens je studie kun je in meer of mindere mate te maken krijgen met stress of andersoortige mentale/psychische klachten, waarvoor extra begeleiding prettig kan zijn. Op deze pagina vind je ondersteuningsmogelijkheden en verwijsaddressen.

f730978a-eb59-445d-8d81-70ae26ef05fe.jpg

​​​​​​​Sombere/ angstige gedachten of mentale klachten
Veel studenten hebben tijdens hun studententijd wel eens last van sombere gedachten of piekeren. Dit kan veel verschillende oorzaken hebben en hoeft niet altijd direct een probleem te zijn. Toch kan het fijn zijn om in dergelijke situaties even je verhaal kwijt te kunnen of goed advies te krijgen. Het wordt lastiger als je vaak ligt te piekeren en je gevoelens een negatieve invloed hebben op je welzijn. In deze situaties is het verstandig om er niet mee te blijven rondlopen, maar om hulp te zoeken. Je staat er immers niet alleen voor! Hieronder geven we tips en hulpadressen, waar je gebruik van kunt maken als je lichte, matige of ernstige mentale problemen ondervindt.

Wat kan ik doen?

 • Als je behoefte hebt aan een luisterend oor zijn er verschillende organisaties die willen helpen, waaronder All Ears Groningen, @ease Groningen, Frisse Gedachtes en Not Alone. Deze organisaties hebben allemaal een verschillende insteek en opzet, dus er is een grote kans dat er een organisatie tussen zit die jou aanspreekt. 

 • Via internet kan je verschillende hulpbronnen raadplegen. Een informatieve website voor jongeren die niet goed in hun vel zitten is bijvoorbeeld Grip op je Dip.

 • Via het e-health platform Mirro biedt de RUG een online en anonieme om hulp bij mentale problemen te vinden. Mirro biedt modules aan over verschillende relevante onderwerpen waarmee je aan de slag kunt. 

 • Het Studenten Service Centrum organiseert allerlei groepstrainingen ter ondersteuning van jouw mentale welzijn. 

 • De Studentenpsychologen van de RUG bieden kortdurende persoonlijke ondersteuning als je je somber voelt, als je worstelt met je identiteit, als je gestrest of angstig bent.

 • Ervaar je een probleem, waarmee de studentenpsychologen jou niet binnen een korte serie van vijf gesprekken zullen kunnen helpen? Maak dan een afspraak met je huisarts. De huisarts kan je in contact brengen met passende hulpverleners binnen of buiten de huisartsenpraktijk en indien nodig bij GGZ.

 • Heb je te maken met een noodgeval of crisis, of heb je suïcidale gedachten? Of maak je je zorgen dat iemand in je omgeving suïcidaal is? Op deze pagina vind je een overzicht van de contactgegevens en instanties waar je terecht kunt.

Eenzaamheid (Sociaal welzijn)
Misschien ervaar je weleens een gevoel van eenzaamheid en ben je op zoek naar manieren om hiermee om te gaan. Het kan helpen om op zoek te gaan naar contact met medestudenten of naar iemand die je een luisterend oor kan bieden.  

Wat kan ik doen?

 • In Groningen vind je bijna 100 verschillende studie- en studentenverenigingen. Dit zijn de traditionele studie- en gezelligheidsverenigingen, maar ook veel studentensportverenigingen, internationale studentenverenigingen, religieuze studentenverenigingen en nog meer verschillende soorten verenigingen. Op deze pagina vindt je een overzicht met alle verenigingen in Groningen

Netwerken voor internationale studenten

 • ACSSG - Association of Chinese Students and Scholars in Groningen
 • ASC - African Students Community

 • ESN - Erasmus Student Network Groningen

 • GISA - Groningen Indian Students Association

 • PPI Groningen - Perhimpunan Pelajar Indonesia Groningen

 • Contact maken met medestudenten

  • ESN Clubs Programme

  • Frisse Gedachtes Connects

  • Training ‘Assertiviteit en sociale vaardigheden’

Mentale gezondheid en studeren
Mentale problemen zoals depressieve klachten, relationele problemen, een verslaving of angstklachten kunnen je hinderen bij het studeren. Als je door dergelijke klachten studiebelemmeringen ervaart, is het verstandig om contact op te nemen met je studieadviseur. De studieadviseur kan een luisterend oor bieden en denkt graag met je mee in mogelijke oplossingen, zoals het volgen van een aangepast studieprogramma. Als je studievertraging oploopt is er misschien financiële ondersteuning mogelijk uit het profileringsfonds. Het is daarom belangrijk het zo snel mogelijk bij de studieadviseur te melden.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*English below*---------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​

Mental well-being
As a student, you face many demands, and during your studies, you may encounter various challenges related to your physical or mental health, financial situation, safety, or personal circumstances (see the rest of the web page for Well-being). It is important to take good care of these aspects of your health and well-being, as this will help you enjoy your time as a student.

During your studies, you may experience varying degrees of stress or other mental/psychological issues, for which additional support can be beneficial. On this page, you will find support options and referral addresses.

Feeling down/anxious or mental health issues
Many students experience feelings of sadness or worrying during their student years. This can have various causes and may not always be an immediate problem. However, it can be helpful to talk about it or seek advice in such situations. It becomes more challenging when you frequently ruminate and your feelings negatively impact your well-being. In these situations, it's wise not to keep it to yourself but to seek help. After all, you are not alone! Below are tips and support addresses that you can use if you are experiencing mild, moderate, or severe mental problems.

What can I do?

 • If you need a listening ear, there are various organizations willing to help, including All Ears Groningen, @ease Groningen, Frisse Gedachtes, and Not Alone. These organizations all have different approaches and setups, so there is a good chance that one of them will appeal to you.
 • You can consult various online resources on the internet. One of these informative websites for young people who are feeling down is Grip op je Dip.
 • Via the e-health platform Mirro, the RUG offers an online and anonymous way to find help with mental problems. Mirro provides modules on various relevant topics that you can work on.
 • The Student Service Centre organizes various group training sessions to support your mental well-being.
 • The Student Psychologists at the RUG offer short-term personal support if you feel down, if you're struggling with your identity, if you're stressed, or if you're anxious.
 • If you are experiencing a problem that the student psychologists cannot help you within a short series of five sessions, make an appointment with your general practitioner. The GP can connect you with appropriate care providers within or outside the GP practice and, if necessary, mental health care services.
 • ​​​​​​​Are you dealing with an emergency or crisis, or do you have suicidal thoughts? Or are you concerned that someone in your environment is suicidal? On this page, you will find an overview of the contact details and agencies where you can turn to.

Loneliness
You may sometimes feel lonely and seek ways to cope with it. It can help to seek contact with fellow students or perhaps find someone who can offer a listening ear for you to share your story with.

What Can I Do?

 • In Groningen, you can find almost 100 different study and student associations. These include traditional study and social associations, as well as many student sports associations, international student associations, religious student associations, and more. On this page, you will find an overview of all associations in Groningen.
 • Networking for international students
  • ACSSG - Association of Chinese Students and Scholars in Groningen
  • ASC - African Students Community
  • ESN - Erasmus Student Network Groningen
  • GISA - Groningen Indian Students Association
  • PPI Groningen - Perhimpunan Pelajar Indonesia Groningen
 • Connecting with fellow students
  • ESN Clubs Programme
  • Frisse Gedachtes Connects
  • Training 'Assertiveness and Social Skills'

Mental health and studying
Mental problems such as depressive symptoms, relationship problems, addiction, or anxiety can hinder your studies. If you experience study impediments due to such issues, it is advisable to contact your study advisor. The study advisor can offer a listening ear and is happy to think along with you in possible solutions, such as following an adapted study program. If you experience study delays, financial support may be available from the profiling fund. Therefore, it is important to report it to the study advisor as soon as possible.