Ondersteuning

*English below*

Ontmoet Wake Up Student Psychology & Coaching
De studententijd biedt veel mogelijkheden, maar ook zeker net zoveel uitdagingen. Tijd om onze partner Wake Up Student Psychology & Coaching aan jullie voor te stellen. De Student Coaches bieden coaching aan voor studenten rond veel voorkomende uitdagingen:
✔ Psychische klachten zoals stress, faalangst, somberheid of lage concentratie;
✔ Effectief studeren zoals planning, mindmapping of tentamen aanpak;
✔ Studiekeuze tot loopbaanoriëntatie;
✔ Balans studie en studentenleven vinden voor motivatie, doelgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling.

Blijf dus niet onnodig lang met dezelfde uitdagingen zitten en ga als lid vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aan gericht op jouw persoonlijke klachten en uitdagingen. Je kunt binnen een week terecht voor een gesprek.
Bezoek gerust de site www.wakeupstudent.nl voor verdere informatie of stuur even een mailtje naar info@wakeupstudent.nl.

Wake_up_logo_zonder_kader.PNG


cropped-All-Ears-FB-banner.jpg

*English below*

In je studententijd vinden grote veranderingen plaats: eigen verantwoordelijkheid, op kamers, financieel, verplichtingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld prestatiedruk, eenzaamheid of oververmoeidheid ervaren. Het is begrijpelijk dat studenten vastlopen en worstelen met zulke problemen die hun gezondheid en studie beïnvloeden. 

Wellicht worstel jezelf of heb vragen hebt die begrip en een 'luisterend oor' verlangen. Het kan helpend zijn als je dit bespreekt met iemand buiten je kring, bijvoorbeeld met een All Ears- studentenwerker. Zij zijn zelf geen student, maar staan door hun professionele of persoonlijke achtergrond in nauw contact met studenten. Daardoor beschikken de studentenwerkers over een brede kennis van het soort problemen dat ‘student zijn’ met zich meebrengt. Deze gesprekken zijn laagdrempelig en vrijblijvend. Je kunt zonder afspraak langskomen. Alles wat je bespreekt, blijft volledig vertrouwelijk.

Heb jij behoefte om je hart te luchten kom dan langs op woensdagmiddag tussen 14-16 bij 1 van de 2 locaties: 

📍 Harmonie gebouw (Oude Kijk in Het Jatstraat 26, 9712 EK Groningen)

📍 Acadamy-gebrouw op de Zernike Campus. (Nijenborgh 6, 9747 AG Groningen) 

eerste verdieping rechts, kamernummer 5159.0182


----------------------------------------------------------------------------------------English below---------------------------------------------------------------------------------------------

Meet Wake Up Student Psychology & Coaching

The student period offers numerous opportunities, but certainly comes with its fair share of challenges. Its time to introduce our partner, Wake Up Student Psychology & Coaching, to you. The Student Coaches provide coaching for students facing common challenges such as:

✔ Mental health issues like stress, fear of failure, sadness, or low concentration;
✔ Effective studying techniques such as planning, mind mapping, or  exam strategies;
✔ Study choice to career oriëntation;
✔ Finding a balance between study and student life for motivation, goal-setting, and personal development.

So, don't unnecessarily prolong facing the same challenges, and as a member of Studiosi Mobilae, take advantage of a free introductory meeting focussed on your personal issues and challenges. You can schedule a conversation within a week.

Feel free to visit the website www.wakeupstudent.nl for more information or send an email to info@wakeupstudent.nl

Wake_up_logo_zonder_kader.PNG


cropped-All-Ears-FB-banner.jpg

In your student years, significant changes take place: personal responsibility, living away from home, financial considerations, and obligations. During this time, you may experience performance pressure, loneliness, or exhaustion, for example. It is understandable that students my face challenges and struggle with issues that affect their health and studies.

Perhaps you are graplling with such problems yourself or have questions that require understanding and a 'listening ear'. It can be helpful to discuss these matters with someone outside your immediate circle, such as an All Ears student worker. They are not students themselves but, due to their professional or personal background, are closely connected to students. As a result, student workers have a broad understanding of the types of issues that come with being a student. These conversations are informal and non-committal, and you can drop by without an appointment. Everything you discuss will remain completely confidential.

If you feel the need to talk, come by on Wednesday afternoons between 14:00 and 16:00 at one of the two locations:


📍 Harmony Building (Oude Kijk in Het Jatstraat 26, 9712 EK Groningen)

📍 Academy Building on the Zernike Campus (Nijenborgh 6, 9747 AG Groningen)    -      First floor, on the right, room number 5159.0182."